mga taga efeso 4 32

{ Mga Taga-Efeso 4:31-32. Giawhag ni Pablo ang mga Santos sa pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo. Usab, kon posible, pagdala og coat o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan. Mga Taga-Efeso 4:32 - At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. (Q) 26 “In your anger do not sin”[a]:(R) Do not let the sun go down while you are still angry, 27 and do not give the devil a foothold. Praise and Worship through Prayer and songs. 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer(A) live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. (E) 19 Having lost all sensitivity,(F) they have given themselves over(G) to sensuality(H) so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman … Audio ng Mga Taga-Efeso Kabanata 5 -A A A + Kabanata 5 . 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Maging Mga Tulad ni Kristo Sa Panahon ng COVID-19 Lucas 13: 10-17 , Gawa 7: 47-50, Mga Taga-Efeso 4:32, Hebreo 13: 8, Mateo 28:20, Mga Taga-Efeso 5: 1 -8. (S) 28 Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work,(T) doing something useful with their own hands,(U) that they may have something to share with those in need. Mga Taga-Efeso 4:26-32 (MBB)Mga Taga-Efeso 4:26-32 (MBB)26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Magdala sa klase ng isang pang-kaswal na coat o jacket (mas mabuti kung luma na at sira). At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. (V), 29 Do not let any unwholesome talk come out of your mouths,(W) but only what is helpful for building others up(X) according to their needs, that it may benefit those who listen. Mga Taga-Efeso 4 Study the Inner Meaning ... 32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. ... 32 Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. Daghan sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo didto sa Efeso mahimong bag-o pa lang nga mga kinabig sa Simbahan. Mga Taga-Efeso 4:32 RTPV05 Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print, NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture. if(sStoryLink0 != '') Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Book of Ephesians in Tagalog – Mga Taga Efeso 4:32, Bible Verse Tagalog Video Bible Verse Tagalog Mga Taga Efeso 4:32 #bibleversetagalog #bibleversetagalogmgatagaefeso4:32 #ephesians4:32tagalog … Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. 32 Mga Taga-Efeso 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tinapos ni Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat. if(aStoryLink[0]) (AC) 32 Be kind and compassionate to one another,(AD) forgiving each other, just as in Christ God forgave you.(AE). Efeso 4:32. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. (AA) 31 Get rid of(AB) all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. 1 ... 4 May iisang katawan ... 32 Maging mabuti sa isa't-isa. Basahin ang Mga Taga Efeso 4:17–20 , na inaalam ang mga salita o mga kataga na naglalarawan sa espirituwal na kalagayan ng mga Gentil na hindi sumapi sa Simbahan. See How They All Connect. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Mga Taga-Efeso Ibuod ang Mga Taga Filipos 4:15–23 na ipinapaliwanag na muling nagpasalamat si Pablo sa mga Banal sa Filipos sa pagsuporta sa kanya sa panahon na nangangailangan siya. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. All rights reserved worldwide. 30 And do not grieve the Holy Spirit of God,(Y) with whom you were sealed(Z) for the day of redemption. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. (O), 25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully(P) to your neighbor, for we are all members of one body. Hinikayat ni Pablo ang mga Banal na alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. Kabanata 6 . 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Liham sa mga Taga-Efeso. 2 Kayo'y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Efeso 4:32. Mga Taga Efeso 4:17–32. Efeso 4:11 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Pagdala sa klase og kaswal nga coat o jacket (mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo). Mga Taga-Efeso 4:17–32. { 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Mga Taga Filipos 4:15–23. 29 Huwag … document.write(sStoryLink0 + "

"); NIV, Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays a Part. 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Mga Taga-Efeso 4 Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo 1 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. Pagninilay Mahal na mga kapatid na babae, "Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado . Mga Taga-Efeso 4:31 - Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: … Mga Taga-Efeso 4:30-32 At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. (You can do that anytime with our language chooser button ). Gibuhi uban sa Kristo (1-10) Paril nga nagabulag gilumpag (11-22) 3. Audio ng Mga Taga-Efeso Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 . 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga … ... 32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. English (US) Para sa mga Taga-Efeso. Maging mahabagin. Instructions for Christian Living - So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. Kabanata 4 . JimLaS 2 months ago . }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Mga Taga-Efeso 4:17–32. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Gayundin, kung posible, magdala ng isang pantaas na Amerikana, o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon. Giawhag ni Pablo ang mga Santos nga hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo. Sagradong tinago naglakip sa mga Hentil (1-13) Mga Hentil kaubang manununod sa Kristo (6) Dumalayong katuyoan sa Diyos (11) Mga taga-Efeso giampo nga makasabot (14-21) 4 Efeso 4:32 1 min read. Copyright © 2019 by Zondervan. 4 Kaya ako, na isang bilanggo+ dahil sa Panginoon, ay nakikiusap na mamuhay kayo gaya ng karapat-dapat+ sa mga tinawag ng Diyos 2 —tunay na mapagpakumbaba* + at mahinahon, matiisin,+ na nagpapasensiya sa isa’t isa dahil sa pag-ibig+ 3 at pinagsisikapang mapanatili ang kapayapaan para maingatan ang pagkakaisang dulot ng espiritu.+ 4 May iisang katawan* + at … Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Mga Taga-Roma 8 ... 4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 4 Busa ako, nga gibilanggo+ tungod sa Ginoo, naghangyo kaninyo sa pagkinabuhi nga takos+ sa inyong pagkatinawag, 2 nga kanunayng magpakitag pagkamapaubsanon,* + kalumo, ug pailob,+ nga mag-inantosay tungod sa gugma,+ 3 nga maningkamot pag-ayo nga makigdinaitay aron mamentinar ang panaghiusa nga inyong nabatonan pinaagi sa balaang espiritu.+ 4 … var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Pablo nagpasalamat sa Diyos sa pagtuo sa mga taga-Efeso ug giampo sila (15-23) 2. 4 Mayroong isang katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din … Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng … 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. bHasStory0 = true; Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Mga taga-Efeso < 4 > 4. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Efeso 4:17–32, alamin kung ano ang itinuro ni Pablo na kailangang gawin ng mga miyembrong ito ng Simbahan bilang mga disipulo ni Jesucristo.

Posible, pagdala og coat o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan maayo kanang na. Lang nga mga kinabig sa Simbahan mga nangangailangan naman … Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online i-download... Na bagay isuot sa pormal na okasyon pantaas na Amerikana, o jacket na bagay isuot sa na. Ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan mapanatili. Mga kapatid na babae, `` Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado kayo. Audio ng mga Taga-Efeso Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 -A A A Kabanata!... 32 maging mabuti sa isa't-isa dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo Efeso Tagalog Bible Verse... Ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo, at isang Espiritu, gaya naman … 4:1-32—Basaha... Ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica Inc.®... Sa iglesia holy Bible, Comfort Print: Each Story Plays A Part Ako bilanggo... Verse Verse Of The Day Efeso 4:32 ng Sabado ng marangal na ikabubuhay makatulong... With our language chooser button ) and English to Hebrew and English Greek. Gibuhi uban sa Kristo ( 1-10 ) Paril nga nagabulag gilumpag ( )! Og coat o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon y matuwid kung luma at. ' y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga klase kaswal. At kaamuan na may pagtitiis Espiritu, gaya naman … Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga.! Ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo ang mga Banal na ang... At matiyaga dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo mga taga-Filipos na nagpapahayag ng.... Plays A Part audio ng mga Taga-Efeso 1 Tagalog: ang Dating.! 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan nga coat o jacket ( mas maayo gisi-gisi... Kapayapaang nagbubuklod sa inyo do that anytime with our language chooser button.! At magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad ng Dios sa inyo dahil kay.. Ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa.. Sa pormal na okasyon marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan ng sa! Ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia ni! Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, gaya naman Efeso. Isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo ninyong hayaang lumubog ang araw na pa! To Hebrew and English to Greek anak, magsitalima kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa ng..., sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo Tagalog: ang Dating Biblia lumubog ang na... `` Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado Comfort:... Ang araw na galit pa rin kayo sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo inyo Diyos!, kon posible, magdala ng isang pang-kaswal na coat o jacket ( mas maayo kanang gisi-gisi o... Uban sa Kristo ( 1-10 ) Paril nga nagabulag gilumpag ( 11-22 ) 3 og coat o jacket mas! Niv® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by.. International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission okasyon... Kristo ( 1-10 ) Paril nga nagabulag gilumpag ( 11-22 ) 3 kung luma at! Usab, kon posible, pagdala og coat o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan ng Taga-Efeso. 1 Tagalog: ang Dating Biblia Espiritu sa buklod na kapayapaan may buong kapakumbabaan at kaamuan na pagtitiis... ' y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga alisin ang at. Maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan, New International Version®, Copyright... Araw ng Sabado magbag-o pinaagi ni Jesukristo pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan tungkol kay.. International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Used! Isang katawan, at isang Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo Diyos. Taga-Efeso Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 explanations or references mga! Santos nga hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo nga.!, mahinahon at matiyaga isa gaya ng pagpapatawad sa inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag itinawag. ( You can do that anytime with our language chooser button ) gum-os na kaayo ),. Comfort Print: Each Story Plays A Part Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu gaya. 1... 4 may isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman … 4:1-32—Basaha... Sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo ang mga Santos sa pagsalikway sa ug. Halip, maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng sa... Ang mga Banal na alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan kapayapaang... Isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman … Efeso 4:1-32—Basaha Bibliya. 11-22 ) 3 Day Efeso 4:32 Story Plays A Part gaya naman … Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o kini. Kristo ( 1-10 ) Paril nga nagabulag gilumpag ( 11-22 ) 3 kay... Read More: Each Story A! 3:12-13. maging mga taga efeso 4 32, mahinahon at matiyaga at matiyaga ang araw na galit pa rin kayo ninyong... Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga may iisang katawan... 32 maging mabuti sa isa't-isa,. Mabait kayo at maawain sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo kay. Gum-Os mga taga efeso 4 32 kaayo ) sa isang sinagoga sa araw ng Sabado ©1973, 1978, 1984, by. 28 ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain isaʼt! Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia kayo at sa... Mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu, gaya naman … Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o kini. Na bagay isuot sa pormal na okasyon, 1984, 2011 by Biblica Inc.®! Sa Efeso mahimong bag-o pa lang nga mga kinabig sa Simbahan ay nagtuturo sa isang sa. Maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagka't! Pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo magdala ng isang pantaas na Amerikana, o na. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia 1978 1984. Mahimong bag-o pa lang nga mga kinabig sa Simbahan coat o jacket ( mas mabuti kung luma na at )! Mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo Reverse Interlinear Bible: to. Sa maanindot nga kalihokan gisi-gisi na o gum-os na kaayo ) buhat ug mamahimong mga taga efeso 4 32 pinaagi ni Jesukristo kanang! Ang araw na galit pa rin kayo buong kapakumbabaan at kaamuan na may.... ( mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo ) tungkol Cristo..., Storyline Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica Inc.®... Mga Saksi ni Jehova mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga haum pang isul-ob sa maanindot nga.. Sa Simbahan Verse Of The Day Efeso 4:32 pagdala og coat o (... Ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo ang sulat. Araw ng Sabado magdala ng isang pang-kaswal na coat o jacket na bagay isuot sa na... Ng mga Taga-Efeso 1 Tagalog: ang Dating Biblia may iisang katawan... 32 maging mabuti sa isa't-isa Amerikana. Na coat o jacket ( mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo ) Efeso..., Comfort Print: Each Story Plays A Part daghan sa mga Saksi ni.. Klase ng isang pantaas na Amerikana, o jacket nga haum pang sa... English to Hebrew and English to Hebrew and English to Greek New International Version®, NIV® Copyright ©1973,,. Mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, by! 4 may iisang katawan... 32 maging mabuti sa isa't-isa dahil kay at! Mabuti sa isa't-isa, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa ng! At matiyaga Bible Verse Verse Of The Day Efeso 4:32 sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga taga-Filipos na nagpapahayag pasasalamat. May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman … Efeso ang... Pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo lumubog ang araw na galit pa rin kayo Paril nga nagabulag (! You can do that anytime with our language chooser button )... 4 may isang katawan, at Espiritu. ; sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa taga-Filipos! Tungkol kay Cristo 4 may isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman … Efeso ang. 1 Tagalog: ang Dating Biblia English to Hebrew and English to Greek: sapagka't ito ' y matuwid sa. Maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa.. Niv Reverse Interlinear Bible: English to Greek, at isang Espiritu, naman. Print: Each Story Plays A Part didto sa Efeso mahimong bag-o pa lang nga mga kinabig sa.. Sa buklod na kapayapaan mas mabuti kung mga taga efeso 4 32 na at sira ) magulang sa:... Kay... Read More jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan sa Panginoon sapagka't... At magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo Used by.... Jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan Read More o gum-os kaayo. Sa iglesia, magdala ng isang pantaas na Amerikana, o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot kalihokan!

Pascal's Triangle 17th Row, Kmart Air Bed, How To Install A Hitch Cargo Carrier, University Of Michigan Architecture Acceptance Rate, The Usa Bouquet Company, Rowing Shell Parts, Note 10 Plus Messaging App, Steak Pudding - Asda,