Internationale Tagung Migration und Identität im rumänischen Kulturraum. Multidisziplinäre Zugänge

Sibiu/Hermannstadt, 23.-25. Mai 2019

Conferința internațională Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordări multidisciplinare

23.-25. Mai 2019, Sibiu/Hermannstadt, Rumänien/România

Joi/ Do. 23. Mai

15:30 – 15:45  DESCHIDERE / ERÖFFNUNG (Aula Avram Iancu)

Prof. dr. Ioan Marian ȚIPLIC

Acad. Victor SPINEI

Dr. habil. Mathias BEER    

Dr. Florian KÜHRER-WIELACH

Dr. habil. Flavius SOLOMON

Panel 1 (Sala 34, B-dul Victoriei 5-7)

IPOSTAZE ISTORICE ALE MIGRAȚIILOR ȘI MODELE IDENTITARE ETNOLINGVISTICE ACTUALE

HISTORISCHE FORMEN VON MIGRATIONEN UND GEGENWÄRTIGE ETHNOLINGUISTISCHE IDENTITÄTSMUSTER

Joi / Do. 23. Mai

Moderator / Moderation: Flavius Solomon

15:45 – 17:30Victor COJOCARULavinia GRUMEZA (Iași)

De la colonizarea greacă la „sarmatizare”: interpretări istoriografice privind asimilarea și transferul de noi modele identitare în regiunea nord-vest pontică

Von der griechischen Kolonisation zur „Sarmatisierung“: Historiographische Kontroversen über die Assimilierung und Übertragung von Identitätsmustern im nordwestlichen Schwarzmeerraum

Aurel RUSTOIUIosif Vasile FERENCZ (Cluj-Napoca)

Orizontul cultural celtic din Transilvania (sec. IV-II a. Chr.). Coloniști, colonizați și hibridizarea identităților comunitare

Keltischer Kulturhorizont in Siebenbürgen (4. – 2. Jh. v. Chr.). Kolonisten und Vermischung der Gruppenidentitäten

Alexander RUBEL (Iași)

Orașul (L)Ibida (Scythia Minor) în contextul noii strategii de apărare a Imperiului în antichitatea târzie

Die Stadt (L)Ibida (Scythia Minor) im Kontext einer neuen Verteidigungsstrategie des Reiches in der Spätantike

17:30 – 17:45Pauză / Pause

Moderator / Moderation: Alexander Rubel

17:45 – 19:30Sergiu MUSTEAȚĂ (Chișinău)

Se poate vorbi oare despre identități de grup în spațiul dunărean și pontic în secolele VIII-X?

In wie weit kann man über Gruppenidentitäten im Donau- und Schwarzmeerraum im 8. – 10. Jh. sprechen?

Victor SPINEI (Iași)

Populațiile turanice în spațiul nord pontic în secolele X-XIII

Die Turkvölker im nördlichen Schwarzmeerraum im 10. – 13. Jh.

Daniel URSPRUNG (Zürich)

Războaiele împotriva otomanilor în secolul XVII și migrațiile forțate de populație. „Turcii de pradă” într-o sursă elvețiană

Die Kriege gegen die Osmanen im 17. Jh. und erzwungene Migration. „Beute-Türken“ in einer schweizerischen Quelle

Vineri / Fr. 24. Mai

Moderator / Moderation: Andrei Corbea-Hoișie

9:00 – 11:00Florea IONCIOAIA (Iași)

Tineri români la studii în străinătate în secolul XIX. Noi surse și practici de cercetare

Junge Rumänen als Studenten im Ausland im 19. Jh. Neue Quellen und Forschungsansätze

Bogdan CARANFILOF (Sibiu)

Imigrarea evreilor în Principatele Dunărene/România în secolul XIX

Die Einwanderung der Juden in die Donau-Fürstentümer/Rumänien im 19. Jh.

Leonidas RADOS (Iași)

Bursieri români la Universitatea din Torino în anii 1860: apropiere neolatină sau oportunitate academică?

Rumänische Stipendiaten an der Universität Turin in den 1860-er Jahren. Romanische Affinität oder akademische Opportunität?

11:00 – 11:30Pauză / Pause

Moderator / Moderation: Grigory Shkundin

11:30 – 12:30Andrei CUȘCOPhilippe Henri BLASEN (Iași)

Nowosielitza – Triplex Confinium. Experiențe transfrontaliere la periferiile imperiale (1880-1914)

Nowosielitza – Triplex Confinium. Grenzübergänge an den Peripherien von Großreichen (1880-1914)

Flavius SOLOMON (Iași)

„Proletariatul nu are patrie”. Emigrația politică europeană și socialiștii români la sfârșitul secolului XIX – începutul secolului XX (Cazul Cristian

Racovski)

„Das Proletariat hat kein Vaterland“. Die europäische politische Migration und die rumänischen Sozialisten am Ende des 19. und Anfang des 20. Jhs. am Beispiel von Cristian Racovski

12:30 – 14:00Mittagspause

Moderator / Moderation: Florea Ioncioaia

14:00 – 15:00Grigory SHKUNDIN (Moscova)

Primul Război Mondial și mișcările de populație în regiunea de graniță bulgaro-sârbă

Der erste Weltkrieg und Bevölkerungsverschiebungen in der bulgarisch-serbischen Grenzregion

Adrian CIOFLÂNCĂ (București)

Deportări și execuții în masă ale evreilor în Transnistria în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Cazul Mostovoi

Deportationen und Massenexekutionen der Juden in Transnistrien während des Zweiten Weltkrieges. Der Fall Mostovoi

15:00 – 15:30 – Pauză / Pause

Moderator / Moderation: Daniel Ursprung

15:30 – 17:00Andrei CORBEAHOIȘIE (Iași)

București  capitală a literaturii diasporei germanofone bucovinene (1945-1948)

Bukarest – Literatur-Hauptstadt der deutschsprachigen Bukowina-Diaspora in den Jahren 1945-1948

Dorin DOBRINCU (Iași)

Fuga de foamete. Migrații sezoniere din Moldova în vestul și sudul României, 1946-1947

Flucht vor dem Hunger. Saisonale Migration aus der Moldau in den Westen und Süden Rumäniens in den Jahren 1946-1947

Irina NASTASĂMATEI (București)

Migrația academică: un pas către exil? Perspective din perioada comunistă

Akademische Migration: ein Schritt ins Exil? Überlegungen aus der kommunistischen Zeit

17:00 – 17:30Pauză / Pause

Moderator / Moderation: Adina Hulubaș

17:30 – 18:30Dan Gabriel SÎMBOTIN (Iași)

Migrația românească între „complexitatea fenomenului” și „om”

Die rumänische Migration  zwischen der „Phänomen-Komplexität“ und dem „Mensch“

Alexandru-Laurențiu COHAL (Iași)

Elemente de inovație în metoda cercetării sociolingvistice actuale

Neue Ansätze in der aktuellen soziolinguistischen Forschung

Sâmbătă / Sa. 25. Mai

Moderator / Moderation: Dan Gabriel Sîmbotin

9:00 – 10:30Florin-Teodor OLARIUVeronica OLARIU (Iași)

Identitate culturală şi comportament sociolingvistic în context minoritar: huţulii şi polonezii din Bucovina de Sud

Kulturelle Identität und soziolinguistische Praxis bei den Minderheiten. Die Huzulen und Polen in der Südbukowina

Ioana BASKERVILLE (Iași)

Examinarea diferenței. Percepții interculturale ale imigranților români

Untersuchungen des Andersseins. Interkulturelle Wahrnehmungen der rumänischen Migranten

Adina HULUBAȘ (Iași)

Rituri calendaristice la distanță. Imigranții români din Italia și practicile lor culturale

Kalenderfeste in der Fremde. Rumänische Migranten in Italien und ihre kulturellen Gewohnheiten

10:30 – 11:00  Pauză / Pause

Moderator / Moderation: Alexandru Cohal

11:00 – 12:30Ana-Daniela FARCAȘ (Baia Mare)

Observații privind reziliența și vulnerabilitatea comunităților de migranți români în Franța

Betrachtungen über die Anpassungsfähigkeit und Kohäsionsschwäche der rumänischen Migrantengemeinden in Frankreich

Ioan Mircea FARCAȘ (Baia Mare)

Fonetisme dialectale românești conservate la migranții români din Franța

Rumänische dialektale Aussprachenformen bei den rumänischen Migranten in Frankreich

Delia STEFENEL (Sibiu, Atena)

Identity and belongingness imprints in intercultural communication:  Acculturation outcomes among Romanian migrants in Greece

Spuren von Identität und Herkunft in der interkulturellen Kommunikation. Akkulturationsprozesse bei den rumänischen Migraten in Griechenland

Alexandru-Dumitru ZUB (Iași)

Aspecte ale circulaţiei forţei de muncă româneşti în U.E. Nivel de trai, calitatea vieţii şi perspective ale retromigraţiei

Bemerkungen über Arbeitsmigration aus Rumänien in die Europäische Union. Wohnstand, Lebensqualität und Perspektiven der Rückmigration

12:30               Ende der Tagung / Încheierea conferinței

12:30 – 14:00  Mittagspause / Pauză de prânz

14:00               Exkursion / Excursie – Biertan/Birthälm

Panel 2 (Sala 16, B-dul Victoriei 5-7)

GERMANII DIN ROMÂNIA. MIGRAȚIE ȘI PATRIMONIU CULTURAL DUPĂ 1945

DIE RUMÄNIENDEUTSCHEN. MIGRATION UND KULTURERBE NACH 1945

Joi / Donnerstag 23. Mai

15:45 – 16:30  Mathias BEER (Tübingen)

Emigrarea minorităților germane din România după 1945. Condiții, desfășurare, consecințe

Die Emigration der deutschen Minderheiten aus Rumänien nach 1945. Voraussetzungen, Verlauf, Folgen

Migrație și emigrație / Migration und Emigration

Moderation / Moderator: Gwénola Sebaux

16:30 – 17:30  Cosmin BUDEANCĂ (Bucureşti)

Migrație și transformări identitare la germanii din Transilvania în a doua jumătate a secolului XX

Migration und Identitätsveränderungen bei den Deutschen in Siebenbürgen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Ernst MEINHARDT (Berlin)

Cumpărarea germanilor din România. Ce știm deja și ce se ține în continuare ascuns

Der Freikauf der Rumäniendeutschen. Was wir wissen und was weiter unter der Decke gehalten wird

17:30 – 17:45  Pauză / Pause

17:45 – 18:45  Hans Christian MANER (Mainz)

Istorie şi memorie. Perspective ale literaturii regionale săseşti cu privire la al Doilea Război Mondial

Geschichte und Erinnerung. Perspektiven der siebenbürgisch-sächsischen Regionalliteratur auf den Zweiten Weltkrieg

James KORANYI (Durham)

Iron Curtain Twitchers. A Romanian German Family during the Cold War

Beobachter des Eisernen Vorhangs. Eine rumäniendeutsche Familie während des Kalten Krieges

Vineri / Freitag 24. Mai

                        Kulturelles Erbe / Patrimoniu cultural

                        Moderation / Moderator: Florian Kührer-Wielach

09:00 – 11:00  Hannelore BAIER, Ramona BESOIU, Sorin RADU (Sibiu)

Impactul migrației etnicilor germani din Transilvania asupra patrimoniului intangibil săsesc. Studiu de caz în satelele de pe Valea Hârtibaciului

Die Auswirkung der Migration der Deutschen aus Siebenbürgen auf das kulturelle Erbe der Sachsen. Fallbeispiele aus Gemeinden des Harbachtals

Josef WOLF (Tübingen)

Strămutare și patrimoniu cultural. Ce mai rămâne din cultura materială a germanilor bănățeni?

Aussiedlung und Kulturerbe. Was bleibt von der banatdeutschen materiellen Kultur?

Simona MALEAROV (Sibiu)

                        Turnişor. O localitate, trei grupuri identitare

Neppendorf. Eine Ortschaft, drei Identitätsgruppen

                        Claudia ŞERBU (Braşov)

Spațiul cultural german din Viscri după 1999 la intersecția dintre tradiție și inovare

Der deutsche Kulturraum in Deutsch-Weißkirch nach 1999 am Schnittpunkt von Tradition und Neuerung

11:00 – 11:30  Pause / Pauză

11:30 – 12:30  Vasile CIOBANU (Sibiu)

Istoriografia sașilor transilvăneni ca parte a patrimoniului cultural

Die siebenbürgisch-sächsische Geschichtsschreibung als Teil des immateriellen Kulturerbe

Mariana HAUSLEITNER (Berlin)

Pete albe în istoriografie. „Asociațiile naționale” și istoria național-socialistă a germanilor din România

Lücken der Geschichtsschreibung. Landsmannschaften und NS-Geschichte der Rumäniendeutschen

12:30 – 14:00  Mittagspause / Pauză de prânz

                        Moderation / Moderator: Flavius Solomon

14:00 – 15:00  Ioan LĂZĂRESCU (Bucureşti), Doris SAVA (Sibiu)

Rezistență în schimbare. Limba germană în România după 1989. Provocări actuale și perspective

Beständigkeit im Wandel.  Deutsch nach der Wende in Rumänien. Aktuelle Herausforderungen und Perspektiven

Andreea DUMITRU (Sibiu)

Limba germană din Transilvania în școli în anul 2019 – exemplul Colegiului Samuel-von-Brukenthal

Siebenbürgisches Schuldeutsch im Jahr 2019 am Beispiel des Samuel-von-Brukenthal-Gymnasiums

15:00 – 15:30  Pause / Pauză

15:30 –            17:30   Roman HUTTER (An Arbor, Wien)

Scriitorii de limbă germană din România și importanța lor în timpul Războiului Rece

Rumäniendeutsche Schriftsteller und ihre Bedeutung im kulturellen Kalten Krieg

                        Scott SPECTOR (An Arbor)

Ţară de baştină şi patrie. Imagini ale sașilor transilvăneni despre pierdere și apartenență în modernitate

Motherlands and Father Countries. Transylvanian Saxon Images of Loss and Belonging in Modernity

                        Angelika BEER (Berlin)

Interdicții profesionale după emigrare, asistarea persoanelor în vârstă și turismul la cetăți bisericești. Rolul preoților Bisericii Evanghelice din România – 1979, 1989 și 2019 în comparație

Berufsverbot nach der Auswanderung, Seelsorge und Kirchenburgentourismus. Die Rolle des Pfarrers der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien – 1979, 1989 und 2019 im Vergleich

Sâmbătă / Samstag 25. Mai

                        Identitätsdiskurse Discursuri identitare

                        Moderation / Moderator: Mathias Beer

09:00 – 10:30  Alois KOMMER (Târgu Mureș)

Presa comunităților germane emigrate din România în Germania ca mediu de formare identitară

Die landsmannschaftliche Presse als identitätsstiftendes Medium der ausgewanderten Rumäniendeutschen

                        Remus ANGHEL, Gabriel Ovidiu OLTEAN (Cluj-Napoca)

Instituţii ale minorităţilor etnice şi identităţi transnaţionale. Perspective din spaţiul transnaţional româno-german

Einrichtungen der ethnischen Minderheiten und transnationale Identitäten. Perspektiven aus dem transnationalen rumänisch-deutschen Raum

                        Anton STERBLING (Fürth)

Dinamica specifică și auto-dinamica emigrării germanilor din România și consecințele de lungă durată pentru identitatea colectivă și patrimoniul cultural

Zur spezifischen Dynamik und Eigendynamik der Aussiedlung der Deutschen aus Rumänien und deren langfristige Folgen für die kollektive Identität und das kulturelle Erbe

10:30 – 11:00  Pause / Pauză

11:00 – 12:00  Cristian CERCEL (Bochum)

Reprezentări ale germanilor și rromilor în România post-1989. Celălalt cultural vs. Celălalt social

Soziale Repräsentationen der Deutschen und der Roma in  Rumänien nach 1989. Kulturelle  versus soziale Alterität

                        Gwénola SEBAUX (Angres)

Consecințele emigrării – despărțirea unităţii culturale? Localizarea multiplă a germanilor români emigrați

Aussiedlungsfolgen – Abschied von der kulturellen Einheit? Zu den multiplen Verortungen von emigrierten Rumäniendeutschen

12:00 – 12:30  Schlussdiskussion / Discuție finale

12:30               Ende der Tagung / Încheierea conferinței

12:30 – 14:00  Mittagspause / Pauză de prânz

14:00               Exkursion / Excursie – Biertan/Birthälm